Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

URZĄD GMINY W RUDNIKACH

zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.)

ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Rudniki od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

1. Gospodarstwa domowe - zużywające wodę na potrzeby o charakterze bytowym, dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności gospodarczej oraz jednostki finansowane z budżetu samorządowego

2. Pozostali odbiorcy usług – dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zużywają wodę do zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i procesów produkcji. 

W chwili obecnej stosuje się te same ceny za dostarczoną wodę dla obu grup odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

1. Gospodarstwa domowe - odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym – dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności gospodarczejoraz jednostki finansowane z budżetu samorządowego

2. Pozostali odbiorcy usług – dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i odprowadzają ścieki z zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i ścieki przemysłowe z prowadzonej działalności.

3. Odbiorcy odprowadzający ścieki podczyszczone - dotyczy odbiorców posiadających własne podczyszczanie ścieków odprowadzających ścieki podczyszczone o wskaźnikach zanieczyszczeń :               - BZT5 do 60,0 mg O2/l ,

                                                                           - ChZTCr do 160,0 mgO2/l,

                                                                           - zawiesina ogólna do 60,0 mg/l

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena  netto

Cena  brutto*

1
2
3
4
5
6
1.
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

1)    cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3
2,57
2,78
 
 
2)    stawki opłaty abonamentowej :
zł/odbiorcę /okres rozliczeniowy**
 
 
 
 

-stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza głównego

 
5,40
5,83
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza dodatkowego

 
2,36
 
2,55
 
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym

 
6,76
 
7,31
 
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności

 
0,75
 
0,81
 
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

 
5,40
5,83

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki z uwzględnieniem dopłat.

Lp

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena  netto

Cena*  brutto

1
2
3
4
5
6
1.
Gospodarstwa domowe
 

1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/ m3
 
4,70
 
5,08
 
2.
Pozostali odbiorcy

2) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/m3
8,05
8,69
3.

Odbiorcy odprowadzający ścieki podczyszczone

3) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/m3
6,65
7,18
 
 
4) stawki opłat abonamentowych dla wszystkich grup taryfowych:
zł /odbiorcę/ okres rozliczeniowy**
 
 
 
 

-stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza głównego***

 
5,40
5,83
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza dodatkowego***

 
2,36
 
2,56
 
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności***

 
0,75
 
0,81
 
 
 

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

 
2,64
2,85
 

* ) Ceny i stawki opłat określone w kolumnach 6 tabel 1 i 2 zawierają 8% podatek VAT zgodnie z § 2, pkt 9   rozporządzenia.

**) Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące

***) Opłaty naliczane odbiorcom korzystającym wyłącznie z usługi odprowadzania ścieków

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfę dwuczłonową składającą się z:

a.                ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,

b.               stawek opłat abonamentowych:

                  - za jednostkę usługi odczytu wodomierza głównego,

                  - za jednostkę usługi wodomierza dodatkowego,

                  - za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym,

                  - za rozliczenia należności,

                  - za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

1)      odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego, ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt i rozliczenie

2)      odbiorca rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego , ponosi opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie.

3)      odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody , ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i rozliczenie.

4)      odbiorcy rozliczany wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym , ponosi opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie.

Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości dostarczonej wody , za każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy ( 3 miesiące ).

 

Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków stosuje się dla taryfowych grup odbiorców usług taryfę dwuczłonową składającą się z :

a.       ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,

b.      stawek opłat abonamentowych :

            - za usługę odczytu wodomierza głównego

            - za usługę odczytu wodomierza dodatkowego

            - za rozliczenie należności

            - za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.

Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków , za każdy okres rozliczeniowy bez względu na ilość odprowadzanych ścieków lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy ( 3 miesiące ).

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas