Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

Znajdź nas na:

Zapisz się do newslettera

Ważne informacje dla aktualnych i przyszłych przedsiębiorców

W dniu 13 maja 2011r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/.

Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Formularz i instrukcję jego wypełaniania można pobrać m.in. z:

 • naszej podstrony pt.
 • Strony Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl

Dodatkow informujemy , że z dniem 01 lipca 2011 r. ewidencjonowanie działalności gospodarczej będzie pozostawało w gestii Ministerstwa Gospodarki.

Od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone).
W związku z powyższym, przypominamy Przedsiębiorcom zarejestrowanym w tutejszej Ewidencji Działalności Gospodarczej o obowiązku aktualizacji danych zawartych we wpisach do ewidencji. Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawierają numeru NIP, numeru PESEL, aktualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, aktualnego miejsca zamieszkania oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

W przypadku, gdy Przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą i nie zgłosił jej zamknięcia w tutejszym urzędzie, prosimy o złożenie wniosku z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.
Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIGD bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, z nieaktualnymi adresami, bądź brakiem numeru NIP lub PESEL.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można :

 • dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy w Rudnikach
 • przesłać wniosek pocztą tradycyjną listem poleconym (podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza)

Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zadaniem CEIDG będzie:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego te dane organu.

Wpisowi do CEIDG będą podlegały następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.
 • Wpis do rejestru

Wniosek o wpis do CEIDG będzie można złożyć:

 1. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG; system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku;
 2. w wybranym urzędzie gminy:
  • osobiście (z własnoręcznym podpisem);
  • poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie).

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

W przypadku złożenia wniosku o wpis w urzędzie gminy, weryfikacja jego treści pod względem formalnym, i potwierdzenie przyjęcia wniosku będzie należało do urzędu gminy. W urzędzie gminy wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku. Następnie CEIDG prześle odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis odpowiednio do: wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski o wpis do CEIDG będą wolne od opłat.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas