Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Nabór wniosków na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu

 

Wójt Gminy Rudniki
na podstawie decyzji Rady Gminy Rudniki
z dnia 28 lutego 2008 roku
ogłasza
nabór wniosków na Realizację Projektów
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi
 
I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:
1. Zakres zadania:
- organizacja festynów i innych imprez okolicznościowych;
- upowszechnianie, promocja i popularyzacja programu odnowy wsi;
- przedsięwzięcia inwestycyjne tzw. projekty twarde.
2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.
3. Projekt winien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców gminy Rudniki.
4. W przypadku wyboru projektu wnioskodawca nie otrzymuje środków finansowych,
     a jedynie przedkłada faktury adresowane na Gminę Rudniki.
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na 2012 rok
  1. Na realizację zadań ustala się maksymalną wartość dofinansowania w kwocie 6.000 zł i minimalną w kwocie 1.000 zł Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem.
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
    1.Wnioski oceniane są zgodnie z pkt. 12 Regulaminu przez Komisję Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi.           
    2.Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa, niż wnioskowana. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z realizacji zadania.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2012 roku.
  2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytoryczno – finansowego upływa dnia 30 listopada 2012 roku.
    Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.
  1. Nie osiągnięcie zakładanych celów poprzez wykonanie zadania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku (wyjątek stanowią zadania nie wykonane z przyczyn niezależnych od grupy).
  
       .
V. Termin i warunki składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie sołectwa należące do Programu Odnowy Wsi.
      2. Wnioski składane są zgodnie z załączonym wzorem wniosku i instrukcją  
          wypełniania.
      3. Wnioski można składać do dnia 23.03.2012 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 2 na I piętrze.
 
VI. Informacje dodatkowe
 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu Promocji Urzędu Gminy
 nr tel. (34) 35 – 95 – 072 wew. 14.
 
                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                     /-/ mgr inż. Andrzej Pyziak Załączniki:

DOCWNIOSEK - małe granty po zmianach.doc
DOCInstrukcja wypełniania po zmianie.doc
DOCRegulamin grantów - właściwy.doc
DOCZmiana Regulaminu.doc
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas