Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami gminy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty:

 • DOCWniosek.doc o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep)
 • DOCWniosek.doc o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego  inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć także dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży wynosi:

 • 525 zł – dotyczy zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
  Opłatę wnoszą przedsiębiorcy:
  • rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie),
  • którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł.
 • 525 zł – dotyczy zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  Opłatę wnoszą przedsiębiorcy:
  • rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie),
  • którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł.
 • 2 100 zł – dotyczy zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.
  Opłatę wnoszą przedsiębiorcy:
  • rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie),
  • którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł.
 • 1,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim – dotyczy zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
  Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł.
 • 1,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim – dotyczy zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł.
 • 2,7% wartości sprzedaży w roku poprzednim – dotyczy zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.
  Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.

Opłatę, o której mowa, przedsiębiorca wnosi  na rachunek bankowy Gminy Rudniki w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości  proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego DOCXoświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy: Parter, Biuro Obsługi Interesanta, tel. 34 3595-072 w. 37

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rudniki - PDFUXXXVI-272-2018.pdf
 3. Uchwała Nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Rudniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - PDFUXXXVI-273-2018.pdf
 4. Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudniki - PDFUXXXVI-274-2018.pdf

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - DOCWniosek.doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - DOCWniosek.doc
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. - DOCXoświadczenia


 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas